Nowe kompetencje sądu rodzinnego w KPC

Dnia 5 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej przepisy umożliwią sądom rodzinnym zlecanie kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.
Czytaj dalej

Koszty postępowania wyjaśniającego obciążą JST

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia otrzymuje od nowego roku nowe brzmienie działu XIII. 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą drobne zmiany Kodeksu karnego wykonawczegoPrawa o adwokaturze i Ustawy o radcach prawnych. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, wykładać będzie tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Kosztowny fałszywy alarm

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu zetknął się z tzw. „prank — call”, czyli z fałszywym alarmem wywołanym za pośrednictwem jednego z numerów telefonów alarmowych. A to że bomba w centrum handlowym, a że się gdzieś pali, czy że kogoś okradają… Od 19 listopada 2017 r. taki nieuzasadniony telefon może dzwoniącego słono kosztować. Wszystko za sprawą prezydenckiej ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941).
Czytaj dalej

Co najmniej 2% PKB na obronność

Obecna sytuacja geopolityczna nie należy do najspokojniejszych. Państwa NATO prowadzą działania zmierzające do stopniowej poprawy jakości obronności poszczególnych państw członkowskich. 14 listopada 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018), która działania te częściowo realizuje.
Czytaj dalej

Przepisy KPC niezgodne z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 11 września 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w przedmiocie niezgodności z Konstytucją RP przepisów art. 1, art. 68 § 1 w związku z art. 67 oraz art. 325  Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oto wyrok TK w pigułce.
Czytaj dalej