Dozór bardziej elektroniczny

Od 1 czerwca 2018 r. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego będą miały dodatkowe obowiązki, a Służba Więziennadodatkowe kompetencje. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1010).

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego (SDE) został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2009 roku. Rozwój technologiczny pociągnął za sobą powstanie nowych możliwości wykorzystania mobilnych nadajników wchodzących w skład SDE, tj:

  1. centrali monitorowania;
  2. systemów teleinformatycznych, za pomocą których podmiot prowadzący centralę monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego (system komunikacyjno-monitorujący);
  3. nadajników;
  4. rejestratorów stacjonarnych i przenośnych.

Nowe obowiązki skazanego

Art. 43n Kodeksu Karnego Wykonawczego wymienia obowiązki skazanego odbywającego karę w SDE. Omawiana ustawa dodaje § 3, zgodnie z którym skazany, wobec którego wykonywany jest dozór mobilny lub zbliżeniowy, ma obowiązek:nieprzerwanie nosić rejestrator przenośny; odbierać połączenia przychodzące do rejestratora przenośnego; udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków, również przy użyciu rejestratora przenośnego.

Nowe kompetencje Służby Więziennej

Omawiana ustawa wprowadza nowe podstawowe zadanie Służby Więziennej: realizacja czynności w zakresie dozoru elektronicznego, w przypadku powierzenia tych czynności przez Ministra Sprawiedliwości. Jak czytamy w uzasadnieniu do omawianej ustawy, w przypadku decyzji Ministra Sprawiedliwości, Służba Więzienna przejmie na siebie całość zadań podmiotu dozorującego, które obejmują wykonywanie całodobowych patroli interwencyjnych (przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej) na terenie całego kraju z zabezpieczeniem przez Służbę Więzienną niezbędnych środków transportu i łączności oraz bezpiecznego transferu danych pomiędzy zespołami patrolowymi, a Centralą Monitorowania SDE, związanych z wykonywaniem kar, środków karnych i zabezpieczających. W efekcie, nawet w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń krytycznych, kiedy to upoważniony podmiot dozorujący (podmiot prywatny wyłaniany w drodze przetargu publicznego) zaprzestanie wykonywania kar w SDE, nowa regulacja ma umożliwić sprawne i pilne przejęcie ich realizacji przez Służbę Więzienną. Także w przypadku modyfikacji funkcjonowania SDE w przyszłości, regulacja ta pozwoli na elastyczne zarządzanie tym systemem. Przykładowo w sytuacji wprowadzenia nowej funkcjonalności systemu już w trakcie obowiązywania umowy z danym upoważnionym podmiotem dozorującym nie będzie wymagało aneksowania i uzgadniania nowych zapisów umownych, albowiem będzie mogło być realizowane właśnie przez Służbę Więzienną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.