Elektromobilność w Prawie Budowlanym i Kodeksie Wykroczeń

22 lutego 2018 r. wchodzi w życie znaczna część przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wprowadza nowe definicje normatywne i zmienia szereg ustaw, a w tym Kodeks Wykroczeń i Prawo Budowlane

Unijna Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W myśl jej postanowień, państwa winny zapewnić rozwój punktów ładowania pojazdów elektrycznych, punktów tankowania gazu ziemnego (CNG lub LNG) oraz punktów bunkrowania statków LNG, a także wprowadzić określone specyfikacje techniczne, ujednolicone zasady ładowania pojazdów elektrycznych i zasady informowania konsumentów.

Główne założenia ustawy

Zgodnie z art. 1, ustawa określa:

  1. zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie (infrastruktury paliw alternatywnych), w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
  2. obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
  3. obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
  4. warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
  5. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Ponadto, ustawa definiuje i wprowadza do polskiego porządku prawnego normatywne pojęcia niezbędne dla rozwoju rynku i infrastruktury paliw alternatywnych, takie jak np. „paliwa alternatywne”, „punkt ładowania”, „stacja ładowania”, „autobus zeroemisyjny”, „pojazd elektryczny”, „pojazd hybrydowy”.

Ważną nowością wprowadzaną dzięki omawianej ustawie jest strefa czystego transportu, którą zgodnie z art. 39 ustawy mogą ustanowić rady gmin na obszarach swojej właściwości. Uchwała o ustanowieniu strefy czystego transportu ma określać jej granice, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do niej, a także dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały. Strefy będą mogły zostać ustanowione na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej, a prawo wjazdu do nich będą mieć wyłącznie pojazdy elektryczne oraz napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Ustawa przewiduje, że od zakazu zwolnione będą pojazdy niektórych służb (m.in. Policji, ABW oraz służb ratowniczych i przeciwpożarowych), a także autobusy szkolne i zeroemisyjne oraz pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy.

Część przepisów omawianej ustawy ma wydłużone vacatio legiswejdzie w życie za kilka miesięcy lub aż za dziesięć lat. Przykładowo, dopiero 1 stycznia 2028 r. mają wejść w życie przepisy art. 36 ustawy, przewidujące obowiązek gmin korzystania z usług komunikacji miejskiej przedsiębiorców, których flota składać się będzie co najmniej w 30%autobusów zeroemisyjnych.

Zmiany w Prawie Budowlanym i Kodeksie Wykroczeń

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu omawianej ustawy, zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane mają na celu jednoznaczne określenie, że budowa stacji ładowania nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa stacji ładowania będzie wymagała jedynie zgłoszenia budowy albo sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stacja ładowania będzie podlegała, po jej wybudowaniu, obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jej położenie na gruncie.

Z kolei Kodeks Wykroczeń otrzymał nowy art. 96c, zgodnie z którym, kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych. Jest to nowe wykroczenie w katalogu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.