Elektronizacja zamówień publicznych przełożona

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych (dyrektywa
2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE) nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. Nie dotyczy to jednakże zamówień o niższej wartości, z czego polski ustawodawca postanowił skorzystać.

e‑Zamówienia dopiero od 2020 r.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o trochę niezgrabnym tytule: Ustawa zmieniająca ustawę — Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603), ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom doprecyzowania przepisów regulujących kwestie związane z pełną elektronizacją zamówień publicznych. Głównym celem ustawy jest przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Początkowo, pełna elektronizacja miała nastąpić już 18 października 2018 r., jednak datę tę przesunięto na 1 stycznia 2020 r.

Dopiero zatem od 1 stycznia 2020 r. postępowania prowadzone przez wszystkich zamawiających będą podlegały obowiązkowi wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Docelowy model przewiduje istnienie centralnej Platformy e‑Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e‑Usług.

Faks nie-elektroniczny

Zgodnie z nowym brzmieniem definicji „środków komunikacji elektronicznej” w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, od 18 października faks nie będzie już środkiem komunikacji elektronicznej. Zmiana ta spowoduje, że na gruncie PZP definicja środków komunikacji elektronicznej będzie tożsama z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednocześnie, możliwość użycia faksu jako jednego z rodzajów środków komunikacji między zamawiającym a wykonawcami pozostanie nadal dopuszczalna w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.