Koszty postępowania wyjaśniającego obciążą JST

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia otrzymuje od nowego roku nowe brzmienie działu XIII. 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą drobne zmiany Kodeksu karnego wykonawczegoPrawa o adwokaturze i Ustawy o radcach prawnych. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, wykładać będzie tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Dotychczas, brak było przepisów regulujących kwestię tymczasowego pokrywania kosztów postępowania wyjaśniającego w sprawach o wykroczenia, które prowadzone było przez organy podległe jednostkom samorządu terytorialnego, np. Straż Miejską. Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, osoby biorące udział w takim postępowaniu mają prawo zwrotu kosztów tego udziału (np. świadkowie mają prawo zwrotu kosztów stawiennictwa). Od 1 stycznia 2018 r., koszty te będzie pokrywać tymczasowo odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego, czyli w przypadku Straży Miejskiej — właściwa gmina.

Podobnie jak w przypadku wydatków wykładanych tymczasowo przez Skarb Państwa, również wydatki wykładane tymczasowo przez JST będą zryczałtowane. Wysokość ryczałtu ustalać ma Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. W ustawie nowelizującej pojawiła się odpowiednia delegacja dla Ministra. Zryczałtowane wydatki nie obejmują należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii oraz nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych.

W razie skazania, od obwinionego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, a zryczałtowane wydatki i należności, na rzecz odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.
W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania, koszty postępowania ponosi:
  1. w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny — odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
  2. w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy — oskarżyciel posiłkowy, a w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 31 § 1 (śmierć oskarżyciela posiłkowego i niezgłoszenie się jego następców w ciągu miesiąca) — odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Koszty postępowania mediacyjnego ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, w zależności od tego, jaki organ skierował sprawę do mediacji, która te koszty wygenerowała.

Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku:
  1. czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) — do prokuratora;
  2. czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora — do prokuratora nadrzędnego.

Zmiana Kodeksu karnego wykonawczego, polegająca na dodaniu § 4 do art. 206, wynika z konieczności uregulowania kwestii związanych z dochodzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zasądzonych na jej rzecz kosztów sądowych w zakresie wydatków i należności. W celu umożliwienia jednostce samorządu terytorialnego bezpośredniego dochodzenia zasądzonych na jej rzecz kosztów sądowych, sąd prześle jednostce samorządu terytorialnego tytuł egzekucyjny. Takie rozwiązanie wyłączy koszty sądowe zasądzone na rzecz JST z zakresu i procedury dochodzenia kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa i przerzuci na właściwą JST konieczność samodzielnego podejmowania czynności celem wyegzekwowania zasądzonych kwot.

Z kolei zmiany w Prawie o adwokaturze i Ustawie o radcach prawnych spowodują, że adwokaci i radcowie będą dochodzić swojego wynagrodzenia albo od Skarbu Państwa albo od właściwej JST, w zależności od organu, który prowadził dane postępowanie wyjaśniające.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.