Krajowy Zasób Nieruchomości w pigułce

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) wywołuje sporo emocji nie tylko w środowiskach prawniczych, ale również wśród deweloperów i innych podmiotów na rynku nieruchomości. Szerokie zainteresowanie ustawą jest jak najbardziej uzasadnione — ustawodawca przygotował nam niemałą rewolucję. Oprócz wprowadzenia do porządku prawnego szeregu nowych regulacji i instytucji, ustawa zawiera przepisy zmieniające aż do siedemnastu innych ustaw. W związku z tym, że ustawa obszerna, a uzasadnienie do niej jeszcze obszerniejsze, poniżej — specjalnie dla Was — Krajowy Zasób Nieruchomości w pigułce.

Cel ustawy

Omawiana ustawa stanowi podstawę prawną do wprowadzenia w życie rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Jak czytamy w uzasadnieniu, jej głównym założeniem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zwiększenie podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, poprzez przeznaczenie nieruchomości Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkaniowe.

Najważniejsze regulacje

Omawiana ustawa powołuje nową państwową osobę prawną — Krajowy Zasób Nieruchomości i określa zasady jego funkcjonowania.  Najważniejszym zadaniem KZN będzie zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto, ustawa ustala zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa do KZN oraz zasady gospodarowania tymi nieruchomościami.

Ustawa uwzględnia interesy deweloperów, przewidując dla nich preferencyjne warunki pozyskiwania od Skarbu Państwa nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe; Skarbu Państwa, wprowadzając rozbudowany system finansowania i kontroli nad nieruchomościami; oraz najemców mieszkań z KZN, w szczególności poprzez wprowadzenie czynszu regulowanego w drodze rozporządzenia oraz poprzez zwiększoną ochronę przed eksmisją i gwarancję zakupu mieszkania w przypadku wyrażenia przez najemcę takiej woli.

Ustawa wprowadza także nowe pojęcie „operatora mieszkaniowego”, przez które należy rozumieć podmioty, które zawarły z KZN w trybie przetargu umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i sprzedaży oraz każdy kolejny podmiot, który nabył od takiego podmiotu nieruchomość. Operator mieszkaniowy zobowiązany będzie do realizowania inwestycji mieszkaniowej zgodnie z przepisami ustawy i po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów.

Kolejnym istotnym elementem omawianej ustawy jest najem i czynsz najmu. Umowy najmu lokali wchodzących do zasobu KZN mają być zawierane przez najemców z operatorami mieszkaniowymi, na szczegółowo określonych w ustawie zasadach. Nabór najemców odbywać się będzie za pośrednictwem KZN, a sama treść umowy — włącznie z czynszem — jest w znacznej części regulowana przepisami ustawy i aktów wykonawczych. Co ważne, powstanie także możliwość zawarcia tzw. umowy najmu z opcją wykupienia najmowanego lokalu mieszkalnego.

Najważniejsze zmiany

Do najważniejszych zmian wprowadzanych w innych aktach prawnych należą:

  • zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wprowadzające do tekstu ustawy nowy rodzaj umowy nazwanej — „najem instytucjonalny”,

 

  • zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, których celem jest usprawnienie nadzoru budowlanego nad inwestycjami budownictwa mieszkaniowego obejmującego mieszkania na wynajem o normowanym czynszu,

 

  • zmiany w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, uniemożliwiające wydzielanie lokali mieszkalnych wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treści decyzji o warunkach zabudowy czy pozwoleniu na budowę.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości jest ogromnym przedsięwzięciem ustawodawczym i że powstałe wokół niej zamieszanie jest w pełni uzasadnione. Zdaniem jej projektodawcy, ustawa ma przyczynić się do znacznego zwiększenia ilości procesów inwestycyjnych i w konsekwencji, korzystnie wpłynąć na rozwój szeroko rozumianej gospodarki. Ponadto, ma ona zasadniczo rozwinąć i spopularyzować w Polsce rynek wynajmu nieruchomości.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.