Łatwiejsza egzekucja świadczeń alimentacyjnych

11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432). Jeśli chodzi o przedmiot regulacji, to tytuł ustawy mówi sam za siebie. Sprawdźmy więc, jakie nowe rozwiązania zaproponował ustawodawca w Kodeksie Karnym Wykonawczym i Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Zmiana w Kodeksie karnym wykonawczym

Zgodnie z nowym art. 43ga KKW, od 11 stycznia 2019 r. w przypadku objęcia dozorem elektronicznym osoby, która uchyla się od wykonywania spoczywającym na nich obowiązków alimentacyjnych, podmiot dozorujący udostępni niezwłocznie informacje dotyczące miejsca pobytu skazanego, takim podmiotom, jak:

  • komornik sądowy, w celu dokonania egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, od dłużników uchylających się od obowiązków alimentacyjnych;
  • Państwowa Inspekcja Pracy, w celu kontroli legalności zatrudnienia skazanego uchylającego się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, w tym spłaty należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Zgodnie z nowym art. 831 § 1 pkt 1a KPC, jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwolnieniu od egzekucji podlega tylko 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być wyegzekwowane z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie ustawy.

W nowym brzmieniu art. 886 § 1 KPC zaostrzono kary dla pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika (np. nie udzielili komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazali zajętego wynagrodzenia bezpośrednio do komornika, dokonali potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarli odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy). Dotychczasowa grzywna za to przewinienie wzrosła z 2 do 5 tysięcy złotych, a jej powtarzalność stała się obligatoryjna.

Nadto, zgodnie z nowym brzmieniem zdania pierwszego art. 1052 KPC, w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 15 tysięcy złotych, a nie tak jak dotychczas — 10 tysięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.