Łatwiejsze zachowanie terminu w postępowaniu administracyjnym

W odpowiedzi na petycję nr P9-50/17 wniesioną do Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r., Sejm przyjął 16 maja 2019 r. ustawę o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1133), która wejdzie w życie już 3 lipca 2019 r. Jej zadaniem jest ułatwienie osobom przebywającym poza granicami Polski zachowania terminu w postępowaniu toczącym się na podstawie KPA. Ustawa krótka, ale jakże pomocna.

Wystarczy placówka pocztowa w UE

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważaliśmy za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej. Strony postępowania przebywające za granicą, mogły ewentualnie złożyć pismo w polskiej placówce konsularnej (pkt 3). Od 3 lipca 2019 r., termin zostanie zachowany także wówczas, gdy pismo zostanie nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Mniej pełnomocników do doręczeń

Naturalną konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana brzmienia art. 40 § 4 KPA. Od 3 lipca 2019 r. do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń obowiązane będą wyłącznie strony, które nie mają miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce, innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim EFTA — stronie umowy o EOG, jeżeli nie ustanowiły pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polce i nie działają za pośrednictwem konsula RP.

Przepis przejściowy

Omawiane zmiany wchodzą w życie 3 lipca 2019 r., przy czym do pism pozostawionych w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia albo nadanych przed tym dniem, stosować będziemy dotychczasowe regulacje KPA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.