Łatwiejsze zachowanie terminu w postępowaniu administracyjnym

W odpowiedzi na petycję nr P9-50/17 wniesioną do Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r., Sejm przyjął 16 maja 2019 r. ustawę o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1133), która wejdzie w życie już 3 lipca 2019 r. Jej zadaniem jest ułatwienie osobom przebywającym poza granicami Polski zachowania terminu w postępowaniu toczącym się na podstawie KPA. Ustawa krótka, ale jakże pomocna.

Wystarczy placówka pocztowa w UE

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważaliśmy za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej. Strony postępowania przebywające za granicą, mogły ewentualnie złożyć pismo w polskiej placówce konsularnej (pkt 3). Od 3 lipca 2019 r., termin zostanie zachowany także wówczas, gdy pismo zostanie nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Mniej pełnomocników do doręczeń

Naturalną konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana brzmienia art. 40 § 4 KPA. Od 3 lipca 2019 r. do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń obowiązane będą wyłącznie strony, które nie mają miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce, innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim EFTA — stronie umowy o EOG, jeżeli nie ustanowiły pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polce i nie działają za pośrednictwem konsula RP.

Przepis przejściowy

Omawiane zmiany wchodzą w życie 3 lipca 2019 r., przy czym do pism pozostawionych w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia albo nadanych przed tym dniem, stosować będziemy dotychczasowe regulacje KPA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.