Nowa — stara definicja budowli i inne zmiany w Prawie Budowlanym

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) zmienia Prawo Budowlane dwuetapowo: część przepisów wchodzi w życie 30 czerwca 2018 r., a część — 14 lipca 2018 r. 

Nowa — stara definicja budowli

Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 3 pkt 3 Prawa Budowlanego, zgodnie z którym do budowli zalicza się także części budowlane takich urządzeń technicznych, jak elektrownie wiatrowe. Zmiana ta stanowi w zasadzie powrót do brzmienia definicji budowli z 2016 r. i — jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy — jest konsekwencją zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Konsekwentnie, w załączniku do prawa budowlanego — tabeli Kategorii obiektów budowlanych — dodano Kategorię XXIX „wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych”.

Szersze zwolnienie od pozwolenia na budowę

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa Budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymagało wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Od 14 lipca 2018 r. przepis ten został rozbudowany i doprecyzowany. Pozwolenia na budowę nie będą wymagały roboty budowlane polegające na montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zwolnienie to nie wyłącza jednak obowiązku uzgodnienia tych instalacji pod względem zgodności z wymogami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Obowiązkowa rozbiórka elektrowni wiatrowej

Zgodnie z art. 67 ust. 1 Prawa Budowlanego, jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Od 14 lipca 2018 r., przepis ten będzie miał także odpowiednie zastosowanie do całości elektrowni wiatrowej z zastrzeżeniem, że obowiązanym do rozbiórki i przywrócenia użytkowanego terenu do stanu pierwotnego jest podmiot, który w przypadku:
1) nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie — uzyskał pozwolenie na budowę dla danej elektrowni wiatrowej;
2) instalacji, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie — jako ostatni prowadził eksploatację danej elektrowni wiatrowej.

Nowe obowiązki nadzoru budowlanego

Od 14 lipca 2018 r. do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego będzie należał także nadzór nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego tych elektrowni. Organem pierwszej instancji właściwym w tych sprawach będzie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.