Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Chyba każdy z nas w ciągu ostatniego miesiąca co najmniej raz zetknął się z pojęciem RODO, które oznacza nic innego, jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Od 25 maja 2018 r. akt ten obowiązuje bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich UE. Z tą datą weszła również w życie nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Zanim przejdziemy do omówienia zmian w najważniejszych kodeksach i ustawach, jakie weszły w życie wraz z RODO, zwróćmy uwagę na bardzo krótki okres vacatio legis zastosowany przez Ustawodawcę. Ustawa o ochronie danych osobowych została bowiem opublikowana 24 maja 2018 r., aby już następnego dnia wejść w życie. Zgodnie z ogólnymi zasadami techniki prawodawczej, ustawy powinny wchodzić w życie najwcześniej po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Okres ten stanowi minimalny czas dla wszystkich Obywateli na zapoznanie się z nowymi regulacjami i na przygotowanie się do ich stosowania. Skrócenie tego okresu jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo i miało to miejsce w omawianym przypadku. Wszystkie Państwa Członkowskie UE zobowiązane były bowiem do zapewnienia skutecznego stosowania RODO w swoich porządkach prawnych poprzez przyjęcie właściwych przepisów wewnętrznych najpóźniej do 25 maja 2018 r., przy czym samo RODO weszło w życie już w dniu 25 maja 2016 r., a więc Państwa Członkowskie miały dwa lata na przygotowanie wewnętrznych regulacji.

Zmiany w KPC

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmieniła 50 aktów prawnych, a w tym KPC. Zgodnie z art. 109 ustawy, w art. 17 w pkt 44 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 45 w brzmieniu: ” o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.”. Zmiana ta oznacza, że sprawy o roszczenia wynikające z naruszenia praw do ochrony danych osobowych rozpoznawane będą przez sądy okręgowe.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Kodeks Pracy otrzymał dwa nowe artykuły: art. 222 i art. 223. Przepisy te regulują zasady wprowadzenia w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej i innych form monitoringu. Stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring jest niedopuszczalny w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i pomieszczeniach udostępnianych związkom zawodowym chyba, że jest on niezbędny do realizacji w/w celów i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. W przypadku monitorowania pomieszczeń związkowych, należy zastosować środki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Nowe przepisy określają także dopuszczalny okres przechowywania nagrań oraz sposób formalnego wprowadzenia monitoringu do przepisów wewnątrzzakładowych. Wszyscy pracownicy winni być o monitoringu informowani — przez pracodawcę oraz przez stosowne oznaczenia terenu.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika, a każdy pracownik winien być poinformowany o stosowaniu takiego rodzaju kontroli.

Drobne zmiany w finansach publicznych i gospodarce nieruchomościami

Za sprawą art. 135 omawianej ustawy, w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” zastąpiono wyrazami „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”. Zmiana ta jest konsekwencją przebudowania instytucji ochrony danych osobowych i utworzenia stanowiska PUODO w miejsce dotychczasowego GIODO. Analogicznie zmieniono art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.