Nowe kompetencje sądu rodzinnego w KPC

Dnia 5 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej przepisy umożliwią sądom rodzinnym zlecanie kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, nowelizacja obejmuje także unormowanie kwestii przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w innych kategoriach spraw wynikających z przepisów ustaw szczególnych, dla których rozpoznania jest właściwy sąd rodzinny, a mianowicie w sprawach o leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez zgody. Znowelizowane przepisy obejmują swoim zakresem zarówno sprawy dotyczące małoletnich, jak i osób dorosłych. Zdaniem ustawodawcy, przedstawione rozwiązania skutkować powinny usunięciem wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów stanowiących podstawę przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Potrzeba wprowadzenia projektowanych zmian powstała głównie na skutek rezygnacji z unormowań Regulaminu urzędowania sądów powszechnych dotyczących przeprowadzania przez kuratorów sądowych wywiadów środowiskowych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie. Ostatnie dwie wersje Regulaminu nie normowały szeregu kwestii dotyczących wykonywania orzeczeń sądów w sprawach rodzinnych i nieletnich, co spowodowało znaczne trudności w praktyce zarówno sądów rodzinnych, jak i rodzinnych kuratorów sądowych. Na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji w omawianej dziedzinie zwracały uwagę środowiska sędziów rodzinnych i zawodowych kuratorów rodzinnych.

Wprowadzenie nowych przepisów do KPC ma wyposażyć sądy w narzędzia rangi ustawowej, dzięki którym możliwa będzie kontrola i nadzór nad wykonaniem zapadłych orzeczeń, jak również zlecanie kuratorom sądowym wywiadów po powzięciu informacji mogącej stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w trybie art. 570 k.p.c. — z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.