Nowe Prawo Przedsiębiorców

Dnia 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). Ustawa ta liczy zaledwie 72 artykuły, ale z uwagi na jej ogromne znaczenie w polskim porządku prawnym, tego samego dnia wchodzi w życie obszerna ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ten legislacyjny kolos zmienia aż 189 aktów prawnych i powoduje, że w tym przypadku możemy już śmiało mówić o rewolucji w przepisach. Niniejsza pigułka dotyczy najważniejszych zmian w KC, KPA, KPC, KSH, w Prawie Budowlanym oraz w ustawie o Gospodarce nieruchomościami.

Nowy pakiet ustaw dla przedsiębiorców

Znaczna część nowych przepisów regulujących szeroko rozumianą sytuację prawną przedsiębiorców wejdzie w życie już 30 kwietnia 2018 r. Przepisy te zawarte zostały w czterech ustawach, które omawiana ustawa wprowadza:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców;
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Jednocześnie, ustawa usuwa z porządku prawnego trzy ustawy, które z dniem 30 kwietnia 2018 r. tracą moc:

  1. Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
  2. Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  3. Ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Art. 2 omawianej ustawy zmienia brzmienie art. 14 § 2 KPA oraz dodaje art. 14a. W konsekwencji, rozszerzeniu ulega uregulowana w art. 14 KPA zasada pisemności, poprzez umożliwienie załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

Z kolei nowy art. 14a KPA wprowadza do katalogu zasad postępowania administracyjnego zasadę oceny działania urzędów, zgodnie z którą organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.

Zmiany w Kodeksie Cywilnym

W KC zmianie ulegają art. 109[1] § 1, art. 109[7] § 2 oraz art. 109[8] § 1, a więc przepisy dotyczące prokury. Od 30 kwietnia 2018 r. prokury będzie mógł udzielić nie tylko przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ale również przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konsekwentnie, udzielenie i wygaśnięcie prokury będzie ujawniane w CEIDG.

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego

KPC otrzymuje nowe brzmienie art. 126 § 2 pkt 1 oraz nowy pkt 1[1], a także nowe brzmienie art. 479[28] § 1 pkt 2a. Od 30 kwietnia 2018 r., każde pierwsze pismo procesowe w sprawie, będzie musiało zawierać — w przypadku, gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej — adres do korespondencji wpisany do CEIDG.

Zmiana art. 479[28] § 1 pkt 2a KPC jest konsekwencją uchylenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zastąpienia jej postanowień odpowiednimi zapisami ustawy — Prawo Przedsiębiorców. Od 30 kwietnia 2018 r., Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów będzie właściwy w sprawach zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 59 Prawa Przedsiębiorców (dotychczasowy art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Art. 52 omawianej ustawy zmienia brzmienie czterech przepisów KSH. Z art. 256
§ 3 
usunięto odesłanie do uchylonego art. 171 KSH, z art. 430 § 4 usunięto odesłanie do uchylonego art. 324 KSH, a z art. 593 usunięto odesłanie do uchylonego art. 585 KSH — są to zabiegi czysto porządkowe.

Zmiana w art. 551 § 5 jest konsekwencją uchylenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wejścia w jej miejsce ustawy — Prawo Przedsiębiorców oraz idącej za tym zmiany przepisu definiującego działalność gospodarczą.

Zmiany w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami

Omawiana ustawa w art. 45 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te dotyczą treści delegacji ustawowych dla właściwych Ministrów, określonych w art. 175 ust. 5, art. 181 ust. 4, art. 186 ust. 4, art. 193 ust. 12 oraz art. 198a ustawy i są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w Prawie budowlanym

Art. 30 omawianej ustawy modyfikuje art. 85a ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Jest to zmiana czysto techniczna, będąca konsekwencją uchylenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadzenia w jej miejsce Prawa Przedsiębiorców, regulującego m.in. zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.