Nowelizacja Prawa zamówień publicznych po wprowadzeniu do obrotu prawnego „bezpiecznych dokumentów”

Z dniem 12 lipca 2019 r. w życie wchodzi nowa ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53). Jej celem jest ukształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych poprzez stworzenie systemu gwarantującego pewny obrót ujednoliconymi, weryfikowalnymi dokumentami i zapewnienie nadzoru nad nimi przez odpowiednie organy państwa. Jakie znaczenie dla Prawa zamówień publicznych ma wprowadzenie tej ustawy i jakie regulacje zostaną w związku z jej obowiązywaniem zmienione?

Ustawodawca przedmiotowym aktem prawnym wprowadził trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Te kategorie to:

I. dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa, których wytwarzanie odbywa się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności takie jak m.in.: dowód osobisty, dokumenty paszportowe czy te wydawane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (pełny katalog dokumentów z tej kategorii został wymieniony w art. 5 ust. 2 tej ustawy),

II. dokumenty istotne dla bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, przewozu towarów niebezpiecznych, dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe, specjalistyczne, czy świadectwa dojrzałości,

III. dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie.

Szczegółowy wykaz dokumentów z kategorii IIIII ma zostać określony przez Radę Ministrów w drodze osobnego rozporządzenia. Dla poszczególnych kategorii ustalono minimalne zabezpieczenia, które mają uchronić dokumenty publiczne przed fałszerstwem. Wprowadzono m.in. jednolite wzory i blankiety dokumentów, a wytwarzanie ich i emitowanie ma być kontrolowane przez odpowiednie organy.

Czy nowe dokumenty zmienią Prawo zamówień publicznych?

Po wejściu w życie ustawy o dokumentach publicznych, na podstawie art. 64 tej ustawy zmianie ulegnie regulacja zawarta w art. 4 pkt. 5 c) Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp). Co to oznacza?

Zmiana ta ma charakter raczej jedynie dostosowujący zapisy Pzp do wprowadzonych zmian, a to z tego względu, że art. 4 wskazuje na wyłączenia określonych rodzajów zamówień spod reżimu tej ustawy.

Dotychczas art. 4 pkt 5 c) wskazywał, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji:

a) dokumentów publicznych i ich personalizacji,

b) druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa,

c) znaków akcyzy.

Z uwagi na doprecyzowanie przez ustawę o dokumentach publicznych rodzajów i kategorii tych dokumentów konieczna więc stała się zmiana powyższego zapisu uwzględniająca chociażby blankiety nowych dokumentów publicznych, znaki akcyzy, znaki legalizacyjne i kontrolne, czy układy mikroprocesorowe służące do zarządzania dokumentami publicznymi. Powyższy katalog zatem stał się szerszy i bardziej szczegółowy.

Znowelizowany przepis zatem enumeratywnie wymienia dokumenty czy znaki, co do których zamówienia na ich wytwarzanie nie są objęte Pzp.

Co więcej, zwrócić należy uwagę, iż ustawa o dokumentach publicznych uchyla również art. 4aa Pzp, delegujący Radę Ministrów do sporządzenia w drodze rozporządzenia wykazu druków i dokumentów, mając na względzie konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa obrotu tymi drukami i bezpieczeństwa państwa, a to z tego prostego względu, iż delegacja taka zawarta jest już w samej ustawie o dokumentach publicznych jako akcie prawnym kompleksowo regulującym materię dokumentów publicznych.

Przepisy przejściowe

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa Pzp, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.