Noworoczna reforma KAS

Od 2 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe brzmienie Kodeksu Karnego Skarbowego, ustawy o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2354). Co się zmienia?

Podstawowe założenia ustawy

Jak wynika z treści obszernego uzasadnienia do omawianej ustawy nowelizującej, jej celem jest „zmiana regulacji ustawowych w związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej”. Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych ustawą wymienić należy:

  • rozszerzenie katalogu podmiotów, u których można przeprowadzać tzw. „kontrole krzyżowe”;
  • rozszerzenie możliwości pozyskiwania informacji o podatnikach, a w tym o operacjach bankowych, czy podróżach pociągami, samolotami i statkami;
  • możliwość wszczęcia kontroli skarbowej poprzez wręczenie upoważnienia do kontroli któremukolwiek z pracowników kontrolowanego podmiotu (niekoniecznie upoważnionemu do odbioru korespondencji);

Oprócz ustawy o KAS, omawiana nowela zmienia aż 20 innych aktów prawnych, a w tym właśnie KKS, ustawę o finansach publicznych i ordynację podatkową, na czym skupimy się w niniejszym poście.

Zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 83 § 1 KKS, zakresem stypizowanego tamże naruszenia w postaci utrudniania kontroli podatkowej objęto także utrudnianie lub udaremnianie audytu. Jak zauważa ustawodawca w uzasadnieniu tej zmiany, w tym zakresie istniała dotychczas luka prawna.

Zmiana w art. 133 § 1 KKS polega na przeniesieniu kompetencji do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe określone w art. 62 § 2 i 2a (niewystawienie faktury albo rachunku) oraz art. 76 § 2 (bezpodstawny zwrot podatku) do wyłącznej właściwości naczelników urzędów celno-skarbowych i wyłączeniu z prowadzenia postępowań przygotowawczych w takich sprawach naczelników urzędów skarbowych. Zdaniem ustawodawcy, zmiana ta ma na celu poprawę skuteczności zwalczania przestępstw skarbowych polegających na wystawianiu tzw. pustych, fikcyjnych, nierzetelnych faktur.

Nadto, zgodnie z nowym art. 179 § 6 KKS, od 2 stycznia 2019 r. naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem postępowania wykonawczego właściwym do wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów także w zakresie innych przedmiotów, niż określone w § 5 (tzw. towarów nieunijnych), w prowadzonych przez ten organ sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zdaniem ustawodawcy, ta zmiana ma na celu usprawnienie procesu likwidacji przedmiotów objętych przepadkiem.

Zmiany w ordynacji podatkowej

W art. 19 OP w § 3 wyrazy „pkt 2 i 4″ zastąpiono wyrazami „pkt 2, 4 i 4a”. W ten sposób doprecyzowano ten przepis poprzez wskazanie dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu za którego pośrednictwem naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego przekazuje wniosek o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, a naczelnikiem urzędu skarbowego podległego temu samemu dyrektorowi.

Po art. 284a OP dodano art. 284aa i art. 284ab, zgodnie z którymi w przypadku, gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie kontroli podatkowej, kontrola podatkowa będzie prowadzona wobec byłych wspólników tej spółki przez organ podatkowy, który wszczął kontrolę podatkową wobec spółki. Nadto, w przypadku kontroli podatkowej w zakresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, kontrolowanym będzie każda spółka wchodząca w skład tej grupy w okresie objętym kontrolą podatkową. W przypadku, gdy podatkowa grupa kapitałowa utraciła status podatnika, prowadzi się jedną kontrolę podatkową wobec spółek wchodzących w skład tej grupy. Rozwiązanie którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej nie stanowi przeszkody do prowadzenia kontroli podatkowej wobec pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 299 § 3 pkt 12 OP, informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, organy podatkowe udostępniają także instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych. Dodany przepis ma umożliwić uzyskiwanie takich informacji przez organy prowadzące kontrolę wykorzystania środków zagranicznych, ale ich nieobsługujące, np. Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, organem pierwszej instancji do wydawania decyzji w stosunku do należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe, był zawsze właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, od 2 stycznia 2019 r., w przypadku grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, organem I instancji jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.