O Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na użytek publiczny w kontekście zmian postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będąca nowym aktem prawnym wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2019 r. Ustawa ta zmienia aż 13 innych aktów w tym Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W jaki sposób?

Na początek kilka słów wprowadzenia na temat tego jaki jest przedmiot regulacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i jaki cel przyświecał ustawodawcy w momencie jej tworzenia.

Powyższa ustawa reguluje sposób utworzenia i funkcjonowania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jak również wprowadza zasady finansowania ze środków tego Funduszu zadań własnych organizatorów zapewniających publiczny transport zbiorowy. Co istotne, ustawa nie znajduje zastosowania do przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.

Czym właściwie jest ten Fundusz i kogo wspiera?

Wyjaśniając Fundusz ten ma stanowić wsparcie finansowe dla przywrócenia lokalnych połączeń linii komunikacyjnych, niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy oraz linii, co do których umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zostaną podpisane po wejściu jej w życie. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym. Środki z tego Funduszu mają stanowić swego rodzaju dopłatę do ceny usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Organizator takich usług może zatem uzyskać ze środków Funduszu dopłatę po zawarciu odpowiedniej umowy z właściwym wojewodą.

Jakie zmiany zajdą w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia?

W kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia zmianie ulegną przepisy art. 51§4 oraz art. 100§3. Dlaczego? Art. 51§4 tej ustawy stanowił, iż kary porządkowe nałożone w toku postępowania stanowią dochód budżetu państwa, podobnie jak grzywny nałożone w drodze mandatu karnego, chyba że nałoży ją funkcjonariusz organu jednostki samorządu terytorialnego, wówczas stanowią one dochód tej jednostki — zgodnie z art. 100§3.

Po wejściu w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kary porządkowe stanowią w dalszym ciągu dochód budżetu państwa, jednak za wyjątkiem tych kar pobieranych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, które bedą stanowiły wpływy opisywanego Funduszu. Podobnie wyżej wskazane grzywny nadal będą stanowić dochód budżetu państwa, względnie jednostki samorządu terytorialnego (zależnie od podmiotu nakładającego grzywnę) za wyjątkiem grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego stanowiących wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej albo Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Przepisy przejściowe

Przedmiotowe kary i grzywny wynikające z przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, nałożone przez organy Inspekcji Transportu Drogowego a nieuiszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące przed dniem jej wejścia w życie należności budżetu państwa, stają się z dniem jej wejścia w życie należnościami Funduszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.