Służba Ochrony Państwa jako następca Biura Ochrony Rządu

Z dniem 1 lutego 2018 r. likwidowane jest funkcjonujące od 2001 r. Biuro Ochrony Rządu (BOR), a jego miejsce zajmuje Służba Ochrony Państwa (SOP). Wszystko za sprawą ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), która oprócz utworzenia nowej umundurowanej i uzbrojonej formacji ochronnej, zmienia aż 87 ustaw, a w tym Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Pracy.
Czytaj dalej

Nowe granice obrony koniecznej

W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której okoliczność przekroczenia granic obrony koniecznej prowadzi do skazania i ukarania osoby, która działała wyłącznie w celu odparcia ataku napastnika, lecz która dokonała nieprawidłowego — z punktu widzenia przepisów prawa karnego — wyboru środka obrony i naruszyła dobra prawne tegoż napastnika. Ustawodawca postanowił temu częściowo zaradzić ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 20), która wchodzi w życie 19 stycznia 2018 r.
Czytaj dalej

Nowe kompetencje sądu rodzinnego w KPC

Dnia 5 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej przepisy umożliwią sądom rodzinnym zlecanie kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.
Czytaj dalej

Koszty postępowania wyjaśniającego obciążą JST

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia otrzymuje od nowego roku nowe brzmienie działu XIII. 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą drobne zmiany Kodeksu karnego wykonawczegoPrawa o adwokaturze i Ustawy o radcach prawnych. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, wykładać będzie tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Kosztowny fałszywy alarm

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu zetknął się z tzw. „prank — call”, czyli z fałszywym alarmem wywołanym za pośrednictwem jednego z numerów telefonów alarmowych. A to że bomba w centrum handlowym, a że się gdzieś pali, czy że kogoś okradają… Od 19 listopada 2017 r. taki nieuzasadniony telefon może dzwoniącego słono kosztować. Wszystko za sprawą prezydenckiej ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941).
Czytaj dalej