RODO w 162 polskich ustawach

Po niemal roku od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, doczekaliśmy się wreszcie krajowych przepisów dostosowujących. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) wchodzi w życie 4 maja 2019 r.

Jak sama nazwa wskazuje, ustawa ma na celu zapewnienie stosowania przepisów RODO w Polsce. Nowelizuje ona aż 162 ustawy, do których wprowadza regulacje doprecyzowujące zasady stosowania RODO w konkretnych przypadkach. W dzisiejszym poście skupimy się na najważniejszych zmianach w ustawach obsługiwanych przez Nowelizator, a więc w Kodeksie Karnym, Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Pracy, Prawie budowlanym, Prawie zamówień publicznych i Ordynacji podatkowej.

Nowa definicja groźby bezprawnej

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 115 § 12 Kodeksu Karnego, groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 KK, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Zgodnie z nową definicją, groźbą bezprawną będzie również groźba spowodowania innego (niż karne) postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Analogicznie, nie będzie stanowiła groźby zapowiedź spowodowania innego (niż karne) postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.

RODOKPA

Zgodnie z nowym art. 2a KPA, kodeks normować będzie również sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO (obowiązek informacyjny) w postępowaniach prowadzonych na podstawie tego kodeksu. Ponadto wskazano, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania danych) nie wpłynie na tok i wynik postępowania administracyjnego.

W art. 54, 61, 61a, 65, 66, 122h, 217a, 226a i 231 KPA dodano przepisy zobowiązujące organy do wykonywania obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Z kolei w nowym art. 73 § 1b KPA przewidziano ochronę danych osobowych osoby składającej skargę przy wglądzie strony do akt postępowania.

Nadto, zgodnie z nowym brzmieniem art. 236 KPA, w przypadku wszczęcia albo wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi, o której mowa w art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2 lub art. 235, w stosunku do strony i uczestnika postępowania nie będziemy stosować przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO (informacja o źródle danych osobowych, które nie pochodziły od tej osoby). W zamian za to, na każdym etapie postępowania skarżący będzie mógł zezwolić organowi na udostępnienie swoich danych stronie postępowania.

RODOKP

Nowe brzmienie art. 22[1] KP oraz nowe art. 22[1a] — 22[1b] KP regulują zasady przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Wśród nowości wymienić należy brak możliwości żądania od kandydata do pracy podania miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji). Od teraz, kandydat sam wskazuje dane kontaktowe. Adres zamieszkania zostanie udostępniony pracodawcy dopiero po nawiązaniu stosunku pracy.

Ponadto, oprócz informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, potencjalny pracodawca może żądać od kandydatów informacji o kwalifikacjach zawodowych, ale tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w art. 22[1] § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Ustawa obejmuje też nowelizację art. 229 KP regulującego zasady przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Doprecyzowaniu uległy zasady dokumentowania przez pracowników zdolności do pracy.

RODO w Prawie budowlanym

Po art. 84a Prawa budowlanego dodano nowe art. 84aa i art. 84ab.

W związku z przetwarzaniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie, prawo o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługiwać będzie w zakresie, w jakim nie będzie miało wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Organy poinformują o tym ograniczeniu odpowiednio przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, lub w trybie określonym w art. 49 KPA.

Dane osobowe podlegać będą zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Nadto, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie wpłynie na:

1) prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 82b ust. 1 i 1a, art. 84 ust. 2 pkt 2–4 i art. 88a ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

2) przebieg i wynik postępowań, o których mowa w art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego;

3) czynności związane z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.

RODOPZP

Zgodnie z nowym art. 8 ust. 5 PZP, zamawiający udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa) , w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.

Nowy art. 8a PZP reguluje zasady wykonywania przez zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 oraz art. 15 ust. 1–3 RODO, a także realizacji art. 16 i art. 18 ust. RODO.

RODO w Ordynacji podatkowej

Zgodnie z nowym art. 1a Ordynacji podatkowej, ustawa ta normuje również sposób wykonywania przez organy podatkowe obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Wykonywanie tych obowiązków odbywa się niezależnie od obowiązków organów podatkowych przewidzianych w ustawie i nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych. Nadto, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.