Służba Ochrony Państwa jako następca Biura Ochrony Rządu

Z dniem 1 lutego 2018 r. likwidowane jest funkcjonujące od 2001 r. Biuro Ochrony Rządu (BOR), a jego miejsce zajmuje Służba Ochrony Państwa (SOP). Wszystko za sprawą ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), która oprócz utworzenia nowej umundurowanej i uzbrojonej formacji ochronnej, zmienia aż 87 ustaw, a w tym Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Pracy.

Główne założenia ustawy

Z obszernego uzasadnienia do projektu ustawy można wyczytać, że omawiana ustawa przede wszystkim aktualizuje sposób sprawowania ochrony osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, oraz — opierając się na kilkunastoletnich doświadczeniach BOR — porządkuje i doprecyzowuje dotychczasowe przepisy oraz wyjaśnia szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Ustawa wprowadza także wiele nowych rozwiązań, a w tym m. in. stanowi, że Komendant SOP jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta SOP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, w uzgodnieniu z Prezydentem RP, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje również uposażenie i wynagrodzenie Komendantowi SOP i jego zastępcom. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Komendant SOP przeprowadzi czynności przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania SOP.

Jakkolwiek w uzasadnieniu do projektu ustawy położono nacisk na znaczne zwiększenie liczebności nowej formacji w porównaniu z BOR, tak jednocześnie wskazano, że wzrost zatrudnienia w SOP nie przyczyni się w istotny sposób do zmniejszenia stopy bezrobocia w Polsce. Ustawodawca przewidział bowiem, że na około 1000 nowych funkcjonariuszy składać się będą częściowo osoby przeniesione z innych formacji, a nie z otwartego naboru. Sama procedura naboru została rozszerzona m. in. o badania psychofizjologiczne (przeprowadzane wariografem).

Zakres działania SOP będzie co do zasady zbliżony do zakresu działania BOR. Do nowych zadań zaliczyć należy przede wszystkim czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w celu rozpoznania zagrożeń i zapobiegania przestępstwom. Prowadzenie tych czynności upoważnia SOP do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych w niemal nieograniczonym zakresie.

Zmiany w innych ustawach

Jak wspomniałam wyżej, omawiana ustawa zmienia aż 87 innych aktów prawnych, a w tym KPC (art. 251 ustawy), KPK (art. 275 ustawy) i KP (art. 254 ustawy). Zmiany te związane są przede wszystkim z zastąpieniem dotychczasowej nazwy „Biuro Ochrony Rządu” nową — „Służba Ochrony Państwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.