Surowsze kary za krzywdzenie zwierząt

19 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 663). Wprowadza ona istotne zaostrzenie przepisów karnych w zakresie zabijania i znęcania się nad zwierzętami, w tym ze szczególnym okrucieństwem. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawodawca kierował się przede wszystkim statystykami, które w ubiegłych latach wykazały wzrost liczby popełnianych przestępstw na szkodę zwierząt, a w tym wzrost liczby tych popełnianych ze szczególnym okrucieństwem. Aby temu zapobiec, wprowadzono szereg obostrzeń do przepisów karnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz do Kodeksu Karnego.

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Aby pozytywnie wpłynąć na uświadomienie sprawcom wysokiej naganności ich zachowania, należycie kształtować świadomość prawną społeczeństwa w zakresie prawnokarnej ochrony zwierząt oraz w konsekwencji – zmniejszyć liczbę przypadków łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, do art. 35 ust. 5 ustawy wprowadzono obowiązek sądu orzeczenia nawiązki w wysokości od 1.000 do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt w razie skazania za przestępstwa stypizowane w tej ustawie. Dotychczas, orzeczenie nawiązki było fakultatywne.

Dokonano również podwyższenia górnej granicy kary za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem, z 3 do 5 lat.

W art. 35 zmodyfikowano także ust. 3a i dodano ust. 3b, zgodnie z którymi sąd będzie miał możliwość orzeczenia zakazu posiadania przez skazanego określonej kategorii zwierząt. W aktualnym stanie prawnym, możliwe jest orzeczenie zakazu posiadania zwierząt, przy czym przepis ten nie precyzuje, czy jest możliwe orzeczenie tylko całkowitego zakazu posiadania wszystkich zwierząt, czy też jest dopuszczalne orzeczenie zakazu posiadania również ich określonej kategorii. Ustawodawca wyjaśnia, że niekiedy zasadnym jest orzeczenie tylko zakazu posiadania określonej kategorii zwierząt (np. zwierząt domowych), a zbyt daleko idącą sankcją byłoby pozbawienie prawa do posiadania wszelkich zwierząt (np. w gospodarstwie rolnym). Orzeczenie tego środka karnego będzie obligatoryjne wówczas, gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Sąd zdecyduje w tym przypadku, czy orzeknie zakaz posiadania wszelkich zwierząt, czy też tylko określonej ich kategorii. Nadto, dodano przepis, zgodnie z którym zakaz posiadania wszelkich lub określonej kategorii zwierząt na okres do 2 lat, będzie mógł zostać orzeczony także w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W podobny sposób zaostrzono zasady orzekania przez sąd zakazu wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Zmiana ma na celu uniemożliwianie wykonywania prac, czynności i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem — sąd orzeknie wówczas zakaz obligatoryjnie. W przypadku czynów niepopełnionych ze szczególnym okrucieństwem, orzeczenie to pozostanie fakultatywne.

Nowe art. 38a i 38b ustawy o ochronie zwierząt regulować będą zasady wykonania zakazu posiadania zwierząt oraz zakazu wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Do tej pory ustawa ich nie zawierała, a przepisy Kodeksu karnego nie miały w tym przypadku zastosowania.

Zmiana w Kodeksie Karnym

Opisana powyżej nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, pociągnęła za sobą zmianę brzmienia art. 244 Kodeksu Karnego. Przepis ten sankcjonuje niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu i przewiduje zań karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do katalogu zakazów dopisano zakaz wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.