Zmiany w KRS część III — Zmiany proceduralne i porządkowe

Przed Wami trzecia i ostatnia część omówienia najważniejszych założeń ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 308), której znaczna część wchodzi w życie 15 marca 2018 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawodawca zaproponował cztery główne kategorie, na które można podzielić wprowadzane zmiany:
Czytaj dalej

Zmiany w KRS część II — nowe technologie i integracja rejestrów

Oto druga część omówienia najważniejszych założeń ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 308), której wiele postanowień wchodzi w życie 15 marca 2018 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawodawca zaproponował cztery główne kategorie, na które można podzielić wprowadzane zmiany:
Czytaj dalej

Zmiany w KRS część I — Kuratorzy osób prawnych na nowych zasadach

15 marca 2018 r. wchodzi w życie obszerna ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 308). Część jej postanowień wchodzi w życie później, tj. 9 kwietnia 2018 r., 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. oraz 1 marca 2020 r. Ustawa zmienia 31 innych ustaw, a w tym KC, KPC, KSH i Prawo upadłościowe. Z uwagi na obszerność nowych regulacji, niniejsze opracowanie zostało podzielone na części. Część pierwsza dotyczy nowych zasad ustanawiania i funkcjonowania w obrocie prawnym kuratorów dla osób prawnych.
Czytaj dalej

Służba Ochrony Państwa jako następca Biura Ochrony Rządu

Z dniem 1 lutego 2018 r. likwidowane jest funkcjonujące od 2001 r. Biuro Ochrony Rządu (BOR), a jego miejsce zajmuje Służba Ochrony Państwa (SOP). Wszystko za sprawą ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), która oprócz utworzenia nowej umundurowanej i uzbrojonej formacji ochronnej, zmienia aż 87 ustaw, a w tym Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Pracy.
Czytaj dalej

Nowe kompetencje sądu rodzinnego w KPC

Dnia 5 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej przepisy umożliwią sądom rodzinnym zlecanie kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.
Czytaj dalej