Służba Ochrony Państwa jako następca Biura Ochrony Rządu

Z dniem 1 lutego 2018 r. likwidowane jest funkcjonujące od 2001 r. Biuro Ochrony Rządu (BOR), a jego miejsce zajmuje Służba Ochrony Państwa (SOP). Wszystko za sprawą ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), która oprócz utworzenia nowej umundurowanej i uzbrojonej formacji ochronnej, zmienia aż 87 ustaw, a w tym Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Pracy.
Czytaj dalej

Nowe granice obrony koniecznej

W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której okoliczność przekroczenia granic obrony koniecznej prowadzi do skazania i ukarania osoby, która działała wyłącznie w celu odparcia ataku napastnika, lecz która dokonała nieprawidłowego — z punktu widzenia przepisów prawa karnego — wyboru środka obrony i naruszyła dobra prawne tegoż napastnika. Ustawodawca postanowił temu częściowo zaradzić ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 20), która wchodzi w życie 19 stycznia 2018 r.
Czytaj dalej

Koszty postępowania wyjaśniającego obciążą JST

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia otrzymuje od nowego roku nowe brzmienie działu XIII. 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą drobne zmiany Kodeksu karnego wykonawczegoPrawa o adwokaturze i Ustawy o radcach prawnych. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, wykładać będzie tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Za mandat karny bezgotówkowo

Choć na tle innych krajów europejskich jest daleko w tyle, nasz ustawodawca co jakiś czas zaskakuje obywateli kolejnymi krokami w zakresie ogólnie rozumianej cyfryzacji.

Takim  kolejnym krokiem jest ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1477). Wprowadza ona w art. 98 KPW dodatkowe trzy paragrafy, zgodnie z którymi: Grzywna nałożona mandatem karnym, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń; Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń; W przypadku uiszczenia grzywny w takiej formie, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany; Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej.
Czytaj dalej