Konwencja haska w KPC

Konwencja haska, to potoczna nazwa Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., która znajduje bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku prawnym. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 416), która wchodzi w życie 27 sierpnia 2018 r., wprowadza wiele zmian do KPC i zmienia dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie.
Czytaj dalej

Nowe kompetencje sądu rodzinnego w KPC

Dnia 5 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej przepisy umożliwią sądom rodzinnym zlecanie kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu.
Czytaj dalej