Zmiany w KRS część III — Zmiany proceduralne i porządkowe

Przed Wami trzecia i ostatnia część omówienia najważniejszych założeń ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 308), której znaczna część wchodzi w życie 15 marca 2018 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawodawca zaproponował cztery główne kategorie, na które można podzielić wprowadzane zmiany:

  1. Wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu;
  2. Zmiany związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych oraz
    konieczne do implementacji dyrektywy 2017/1132/UE, w zakresie integracji
    rejestrów centralnych, handlowych i rejestrów spółek;
  3. Uproszczenie dokonywania tzw. wpisów ewidencyjnych do rejestru przedsiębiorców oraz zmiana sposobu i zakresu ujawniania informacji o zaległościach płatniczych podmiotu;
  4. Zmiany proceduralne i porządkowe.

Niniejszy post dotyczy kategorii 4., czyli zmian proceduralnych i porządkowych, których tak bardzo nam w ustawodawstwie brakuje i które zawsze są mile widziane.

Ustawodawca dostrzegł w praktyce funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych o charakterze porządkowym, dostosowujących regulacje prawne do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych. Zmiany te mają również na celu wyeliminowanie pewnych niekorzystnych praktyk spotykanych w sądach rejestrowych. Niezbędne było również doprecyzowanie brzmienia tych przepisów, które w praktyce orzeczniczej wzbudzają wątpliwości interpretacyjne.

I tak, wprowadzone omawianą nowelizacją ustawy obejmują m. in.:
1) doprecyzowanie treści art. 398[22] KPC i art. 518[1] § 3a KPC;
2) rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 18 § 2 KSH oraz zmianę zasad obliczania czasu trwania zakazu;
3) ujednolicenie terminologii zawartej w KPC – dział VI;
4) usunięcie zbędnych regulacji;
5) wprowadzenie definicji „systemu teleinformatycznego”.

Doprecyzowanie przepisów KPC

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 398[22] § 2 KPC, w razie wniesienia skargi, orzeczenie referendarza sądowego traci moc. W praktyce niektórych sądów rejestrowych wątpliwości budziło, czy na skutek wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego tracą moc także dowody przeprowadzone w toku tego postępowania. Aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie, do omawianego przepisu dodano zdanie drugie w brzmieniu: „Czynności poprzedzające wydanie zaskarżonego orzeczenia pozostają w mocy.”. W konsekwencji, zdaniem ustawodawcy, sędzia rozpoznający skargę będzie mógł oprzeć rozstrzygnięcie na dowodach przeprowadzonych dotychczas przez referendarza lub przeprowadzić postępowanie dowodowe w takim zakresie, jaki uzna za niezbędny.

Modyfikacji ulega także art. 518[1] § 3a KPC. Jak wynika z dotychczasowej praktyki orzeczniczej, często wskutek rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis do rejestru, zachodzi potrzeba zmiany zaskarżonego postanowienia i dokonanego na jego podstawie wpisu. Nowe brzmienie tego przepisu daje podstawę do zmiany postanowienia przez sąd rozpoznający skargę.

Rozszerzenie zakresu podmiotowego art. 18 § 2 KSH

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 18 § 2 KSH, nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 (uchylony), art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. Powyższy zakaz został rozszerzony o prokurentów, których zakres umocowania jest przecież tak bardzo zbliżony do członków zarządu.

Z uwagi na fakt umiejscowienia art. 18 KSH w dziale III dotyczącym spółek kapitałowych wątpliwości budziło, czy przepis ten ma także zastosowanie do osób sprawujących analogiczne funkcje w spółkach osobowych. Nowelizacja dodaje do art. 18 KSH § 5, w którym wyraźnie wskazuje się, że przedmiotowe zakazy stosuje się także do osób sprawujących funkcję członków zarządu w spółce partnerskiej lub członka rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej.

Nowe, bardziej precyzyjne brzmienie, otrzymał także art 18 § 3 KSH, zgodnie z którym zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Ujednolicenie terminologii w dziale VI KPC

Celem ujednolicenia zawartej w KPC terminologii oraz dostosowania do niej pojęć używanych w ustawie o KRS i ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, wprowadzono w dziale VI KPC, w ustawie o KRS oraz w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów zastąpienie zwrotu: „wniosek złożony drogą elektroniczną” zwrotem: „wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”.

Usunięcie zbędnych regulacji

Każdy student prawa i aplikant wie, że najlepszy przepis prawa, to przepis uchylony 😉 Omawiana ustawa uchyla szereg przepisów KSHKPC, które dotychczas stanowiły delegacje ustawowe dla właściwych Ministrów do wydania rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Ma to na celu ujednolicenie kwestii zakładania konta w systemie teleinformatycznym, który ma być jednolity dla wszystkich postępowań.

Definicja „systemu teleinformatycznego”

1 marca 2020 r. wejdzie w życie art. 3a ustawy o KRS, który wprowadzi definicję „systemu teleinformatycznego” poprzez wyliczenie jego funkcjonalności. System teleinformatyczny ma służyć do prowadzenia KRS, umożliwiać zawiązywanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, oraz podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do KRS oraz udzielanie informacji z KRS i udostępnianie akt rejestrowych. Minister Sprawiedliwości zapewni dostęp do tego systemu w celu dokonywania czynności, o których mowa w tym przepisie, oraz ochronę danych zgromadzonych w systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.